Privatumo politika | nevark.lt

Privatumo politika

UAB Valokas (toliau – Įmonė) gerbia visų klientų ir šios svetainės lankytojų (toliau – Klientai) privatumą ir įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir saugumą, naudojantis visomis Įmonės teikiamomis paslaugomis, lankantis Įmonės svetainėje www.nevark.lt (toliau – Svetainė) bei naudojantis joje esančia savitarnos sistema (toliau – Savitarna).

Šioje Privatumo politikoje:

 1. apibrėšime Įmonės įsipareigojimus ir atsakomybes, siekiant apsaugoti asmens privatumą;
 2. nurodysime pagrindinius Įmonės asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus;
 3. informuosime apie Jūsų teises ir kaip galite jomis pasinaudoti.

Privatumo politika parengta vadovaujantis ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais tiesiogiai taikomais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir atitinka juose nustatytus reikalavimus.

Informuojame, kad naudodamiesi Įmonės Svetaine ir (ar) Savitarna ir (ar) Įmonės teikiamomis paslaugomis bei suteikdami Įmonei informaciją apie save, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis.

Informuojame, kad šiame dokumente naudojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos aukščiau nurodytuose teisės aktuose.

Renkami duomenys gali būti:

 1. Kliento tiesiogiai pateikti duomenys (sudarant sutartį su Įmone, registruojantis Savitarnoje, kreipiantis į Įmonę telefonu ar raštu ir pan.).
 2. Generuojami duomenys naudojantis paslaugomis (lankantis Svetainėje ir pan.).

Kokie yra asmens duomenų tvarkymo principai?

Surinktus duomenis griežtai saugojame, tvarkant užtikriname kiekvieno asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę bei laikomės asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.

Pagrindinės Įmonės tvarkomų asmens duomenų kategorijos yra šios:

 1. Pagrindiniai asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, adresas, kontaktiniai duomenys, duomenys apie profesinę veiklą.
 2. Duomenys susiję su Paslaugų teikimu: duomenys apie sutarčių su Įmone vykdymą arba nevykdymą, pateiktus prašymus ir skundus, mokėjimų detalės.
 3. Duomenys renkami ryšio ir kitomis techninėmis priemonėmis: informacija telefonu, el. paštu, duomenys, susiję su Kliento lankymųsi interneto Svetainėje, kiti srauto duomenys.
 4. Statistiniai duomenys apie elgesio įpročius, paslaugų kokybę, pageidavimus: duomenys apie aktyvumą naudojantis paslaugomis, Klientui teikiamas paslaugas, asmeninius nustatymus, Kliento atsiliepimus apie paslaugas.

Asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais tikslais:

 1. tiesioginės rinkodaros (gavus išankstinį asmens sutikimą arba esamam Klientui neprieštaraujant);
 2. tinkamo paslaugų teikimo bei kitais sutartyse su Įmone nurodytais tikslais.

 Visais aukščiau paminėtais atvejais, asmeninę informaciją naudojame tik tiek, kiek tai reikalinga aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti. 

Duomenų saugojimo terminai

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į duomenų gavimo teisinius pagrindus bei atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus. 

Asmens duomenų saugumas

Įmonė, tvarkydama Kliento asmens duomenis, tame tarpe Svetainėje ir (ar) Savitarnoje, naudojasi saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo. Įmonė pažymi, kad elektroninėmis ryšių priemonėmis perduodami duomenys perduodami naudojantis elektroninių ryšių paslaugų teikėjų valdomais ryšio tinklais, todėl Įmonė negali garantuoti ir neatsako už duomenų saugumą ir apsaugą juos perduodant tokiu būdu.

Klientas pats privalo imtis aktyvių priemonių, kurios padėtų užtikrinti jo asmens duomenų slaptumą, bei turi dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie Savitarnos slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Svetaine ir (ar) Savitarna. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Kliento duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Klientui.

Slapukai

Kaip ir kitos interneto svetainės, siekdami suteikti kuo geresnę patirtį naudojantis mūsų Svetaine, naudojame slapukus. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, kai jūs toje svetainėje apsilankote. Slapukai plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės veiktų arba veiktų efektyviau, ir siekiant suteikti informacijos svetainės savininkams. 

Kaip Įmonė naudoja slapukus?

Įmonė naudoja slapukus, kad surinktų Jūsų IP adreso ir naršymo informaciją, tokią kaip aplankytos interneto svetainės ar kiekviename tinklapyje praleistas laikas. Tai leidžia interneto svetainei prisiminti Jūsų sistemą ir nustatymus.

Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų?

Prieigą prie statistinių duomenų apie Įmonės lankytojus turi Įmonės darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

Kliento teisės:

 1. Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
 2. Prašyti ištaisyti asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs. Atnaujinti duomenis galite ir prisijungę prie Savitarnos;
 3. Atšaukti sutikimą leisti tvarkyti Jūsų asmens duomenis (pavyzdžiui, atšaukti sutikimą tiesioginės rinkodaros tikslu);

Jei Jums paprašius Jūsų asmens duomenys yra ištrinami, Įmonė išsaugos tik tokios informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su Įmone.

Jei manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės į privatumą, galite kreiptis į Įmonę. Taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt) arba galite kreiptis į teismą.

Kontaktinė informacija

Jei turite kokių nors klausimų, kurie būtų susiję su asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus patogiausiu Jums būdu, kontaktus rasite žemiau.

Skambinkite – tel. 8655 59950

Rašykite – info@nevark.lt