Naudojimosi taisyklės | nevark.lt

Naudojimosi taisyklės

Šios Internetinės svetainės naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) yra taikomos visiems asmenims, kurie atlieka bet kokius veiksmus prisijungę prie žemiau nurodytos internetinės svetainės elektroninių ryšių tinklais. Pradėdami naudotis žemiau nurodyta svetaine Jūs sutinkate ir įsipareigojate laikytis šių Taisyklių bei Privatumo politikos nuostatų.

Kartu su Užsakovo pateiktu paslaugos užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Užsakovo ir Tarpininko sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Užsakovas suformuoja, pateikia Portale Nevark.lt paslaugos užsakymą bei atlieka apmokėjimą už jį.

 1. 1. Bendrosios nuostatos.
  1. 1.1. Internetinė svetainė „Nevark.lt“ (toliau – Portalas Nevark.lt), viešai prieinama adresu nevark.lt, nuosavybės teise priklauso ir yra administruojama UAB „Valokas“ (toliau - Tarpininkas) juridinio asmens kodas 304919107, buveinės adresas E. Volterio g. 24 – 2, Kaunas.
  2. 1.2. Tarpininkas teikia technologinio tarpininkavimo paslaugas tarp paslaugas atliekančių privačių ar juridinių asmenų (toliau – Paslaugos Atlikėjas) bei šias paslaugas užsakančių privačių ar juridinių asmenų (toliau - Užsakovas).
  3. 1.3. Pasirašydami šias Taisykles Jūs sutinkate, kad „Portalas Nevark.lt“ yra tik technologinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas, kuris neteikia jokių paslaugų.
  4. 1.4. Tarpininkas siekia, kad Portale Nevark.lt registruoti Paslaugos Atlikėjai turėtų aukštą kvalifikaciją, teiktų aukštos kokybės paslaugas Užsakovui, būtų patikimi, tvarkingi, mandagūs.
  5. 1.5. Užsakovui nesuteikiama galimybė pateikti paslaugos užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Užsakovas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų naudotis Portalo Nevark.lt teikiamomis paslaugomis bei užsisakyti paslaugas iš šiame portale registuotų Tvarkytojų. Užsakovui užsisakius paslaugą laikoma, jog Užsakovas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
  6. 1.6. Tarpininkas pasilieka teisę periodiškai keisti, atnaujinti ar papildyti šias Taisykles, apie tai paskelbdamas savo puslapyje www.nevark.lt arba informuodamas Užsakovą el. paštu. Užsakovui užsakant paslaugas taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Užsakovui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno užsakymo pateikimo metu.
  7. 1.7. Tarpininkas nepripažįsta, neprisiima ir yra atleidžiama nuo bet kokios rizikos ar atsakomybės, jeigu Užsakovas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors jam buvo suteikta tokia galimybė ir dėl to kilo kokių nors ginčų.
  8. 1.8. Tarpininkas, dėdamas maksimalias pastangas Užsakovo poreikiui – gauti aukščiausios kokybės paslaugas, patenkinti bei siekdamas užtikrinti jo turto apsaugą yra apdraudęs Užsakovo turtą nuo neatsargių/netyčinių Paslaugos Atlikėjo veiksmų, kurių pasekoje gali būti sugadintas, sulaužytas ar sunaikintas Užsakovo turtas.
 2. 2. Užsakovo registracija, užsakymų pateikimas bei duomenų apsauga.
  1. 2.1. Užsakovas, norėdamas užsisakyti paslaugas, privalo užsiregistruoti Portale Nevark.lt ir susikurti savo asmeninę paskyrą. Registracijos anketoje privalu pateikti vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei telefono numerį. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą. Šie duomenys yra reikalingi siekiant operatyviai pranešti apie gautą apmokėjimą už paslaugą, užsakymo patvirtinimą bei visą kitą paslaugai atlikti reikalingą informaciją. Įvedant informaciją apie objektą, kuriame reikia atlikti paslaugą, privaloma pateikti tikslų objekto adresą ir visą kitą reikalingą informaciją, kuria remdamąsis paslaugos Atlikėjas galėtų netrukdomai patekti į patalpas ir suteikti užsakytą paslaugą. Užsakovas aktyvuodamas registraciją, patvirtina, kad:
   1. 2.1.1. įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles ir Privatumo politiką, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Portalu Nevark.lt Taisyklėse ir Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir sąlygomis;
   2. 2.1.2. yra veiksnus asmuo ir registracijos metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
   3. 2.1.3. sutinka, jog Tarpininkas tvarkytų bet kokius Užsakovo pateiktus jo asmens duomenis ir (ar) kitokią informaciją ir naudotų šių Taisyklių ir Privatumo politikoje nustatytais tikslais (paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros, statistikos bei kitais tikslais). Pagrindiniai asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principai bei tvarka nurodyta Privatumo politikoje.
  2. 2.2. Užsakovai, užsiregistravę Portale Nevark.lt ir susikūrę jame asmeninę paskyrą, gali užsisakyti pasirinkto paslaugos Atlikėjo atliekamas paslaugas savo patalpose - name, bute, biure ar kitose patalpose, pasirinkdami kalendoriuje norimą paslaugos atlikimo datą. Kalendoriuje galima pasirinkti tik tas datas, kurios yra paryškintos t. y. negalima pasirinkti datos, kurios langelis nėra aktyvus.
  3. 2.3. Portalas patvirtina arba nepatvirtina Užsakovo atliktą užsakymą, išsiųsdamas jam elektroninį laišką ne vėliau, kaip per dvidešimt keturias valandas nuo užsakymo gavimo momento, jei užsakymas atliktas Tarpininko darbo dienomis (nuo pirmadienio iki penktadienio) bei darbo valandomis (8.00-17.00 val.)
  4. 2.4. Jeigu užsakymas atliktas savaitgalį, poilsio ar švenčių dienomis arba Tvarkytojo nedarbo valandomis, patvirtinimą apie gautą užsakymą Užsakovas gauna per artimiausias Tarpininko aštuonias darbo valandas.
  5. 2.5. Užsakovas turi teisę pasirinkti Paslaugos Atlikėjo paslaugą visomis dienomis, kurios yra pažymėtos kalendoriuje kaip Paslaugos Atlikėjo darbo dienos, t.y., visais atvejais, jei portalas technologiškai leidžia tą padaryti, įskaitant ir savaitgalius, poilsio bei švenčių dienas.
  6. 2.6. Registruodamasis Užsakovas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims.  Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo Užsakovo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį. Užsakovas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie yra atliekami prisijungus individualiu Užsakovo vardu ir slaptažodžiu. Jei Portalo Nevark.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs naudodamasis Užsakovo prisijungimo duomenimis, Tarpininkas šį asmenį laiko Užsakovu. Jei Užsakovas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Tarpininką el. laišku. Tarpininkas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Užsakovui, tretiesiems asmenims prisijungus prie Portalo Nevark.lt pasinaudojant Užsakovo prisijungimo duomenimis.
 3. 3. Apmokėjimas už paslaugas.
  1. 3.1. Kaina Užsakovui už užsakytas paslaugas yra paskaičiuojama Portale Nevark.lt, susikūrus asmeninę paskyrą ir suvedus reikalingą informaciją apie patalpas ar reikalingą atlikti paslaugą. Kaina portale yra paskaičiuojama automatiškai.
  2. 3.2. Užsakovas turi sumokėti už visą užsakytų paslaugų apimtį iš anksto, t.y., iki faktiško paslaugų suteikimo. Mokėjimas atliekamas naudojantis „Paysera“ mokėjimų sistema, pasirenkant priimtiniausią mokėjimo būdą. Užsakymas yra priimtas ir vykdomas tik atlikus mokėjimą aukščiau nurodytu būdu bei el. paštu gavus mokėjimo patvirtinimą.
 4. 4. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė.
  1. 4.1. Užsakovas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Užsakovo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Tarpininkas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Užsakovas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
  2. 4.2. Tarpininkas turi teisę atsisakyti registruoti paskyrą, jeigu registravimosi metu pateiktas elektroninio pašto adresas jau yra užregistruotas kito asmens vardu, yra įžeidžiantis kitus asmenis ar kitais atvejais.
  3. 4.3. Tarpininkas turi teisę panaikinti Užsakovo paskyrą, o tuo pačiu ir sustabdyti naudojimąsi Portalo Nevark.lt paslaugomis:
   1. 4.3.1. jei buvo nustatyta, kad Užsakovas nesilaikė Taisyklių nuostatų ar kitaip pažeidė Taisyklių reikalavimus;
   2. 4.3.2. Jei buvo nustatyta, kad Užsakovas kokiais nors būdais įžeidė, užgauliojo ar netinkamai ir/ar nepagarbiai elgėsi su paslaugas teikiančiu Paslaugos Atlikėju. Šiuo atveju Užsakovas neturi teisės susikurti naujos paskyros ir užsakyti paslaugų, naudodamas kitą - tikrą ar netikrą savo vardą, ar naudotis trečiųjų asmenų vardu, paskyra ar prisijungimo duomenimis. Jeigu bus nustatyti faktai, kad Užsakovas, kuriam paskyra buvo panaikinta dėl šiame punkte nurodytos priežasties, susikūrė fiktyvią paskyrą ar pasinaudojo trečiųjų asmenų paskyra ir užsakė paslaugas, Tarpininkas turi teisę nepatvirtinti užsakymo ir atsisakyti atlikti paslaugą, net jeigu Užsakovas pasirinks kitą Paslaugos Atlikėją.
   3. 4.3.3. Jeigu Užsakovas nesinaudojo savo paskyra ir neatliko jokių užsakymų daugiau negu 36 mėnesius nuo paskyros sukūrimo dienos, Tarpininkas pasilieka teisę panaikinti Užsakovo paskyrą be atskiro įspėjimo. Tokiu atveju Užsakovas gali bet kada užsiregistruoti iš naujo ir netrukdomai atnaujinti savo paskyrą bei užsakyti paslaugas.
   4. 4.3.4. Kitais Taisyklėse nenurodytais atvejais.
  4. 4.4. Užsakovas be atskiro perspėjimo bet kada gali panaikinti ar uždaryti savo paskyrą, jeigu visi jo užsakyti ir Portalo Nevark.lt patvirtinti užsakymai yra jau atlikti ir užbaigti. Jeigu yra apmokėtų ir dar neatliktų valymo paslaugų užsakymų, paskyra negali būti panaikinta ar sustabdyta iki paskutinio užsakymo atlikimo dienos, kol Užsakovas negaus patvirtinimo apie paslaugos atlikimą.
  5. 4.5. Užsakovas, norėdamas panaikinti ar sustabdyti savo paskyrą, praneša apie tai Tarpininkui elektroniniu paštu info@nevark.lt nurodydamas kokius veiksmus Tarpininkas turi atlikti su jo paskyra.
  6. 4.6. Užsakovas, užsakymo pateikimo metu, privalo nurodyti specifines sąlygas, galinčias turėti įtakos tinkamam paslaugų suteikimui, susijusias su paslaugos atlikimo vieta (pvz. privažiavimu, durų kodu ar kt.), taip pat specifinių valymo priemonių turėjimu ir/ar pageidavimu valymo paslaugas atlikti su Užsakovo priemonėmis ir pan.
  7. 4.7. Užsakovas turi teisę nemokamai atšaukti užsakymą, iki jo vykdymo laiko likus ne mažiau, negu 24 val. Tokiu atveju grąžinama 100 proc. užsakymo vertės. Už pateiktą užsakymą sumokėti pinigai Užsakovui yra grąžinami per 5 darbo dienas. Norėdamas atšaukti apmokėtą užsakymą Užsakovas apie tai informuoja Tarpininką elektroniniu paštu info@nevark.lt.
  8. 4.8. Jeigu Užsakovas atšaukia užsakymą ir/ar pakeičia užsakymo vykdymo vietą ar laiką likus mažiau negu 24 val. iki jo vykdymo pradžios, Tarpininkas grąžina 50 proc. užsakymo vertės. Likusi užsakymo dalis yra negrąžinama.
  9. 4.9. Užsakymo neįvykdžius ir/ar įvykdžius netinkamai, kaip tai numatyta Taisyklių 4.6.p., dėl Užsakovo kaltės (sutartu laiku neįleidus į atitinkamas patalpas, nurodžius netikslų adresą ar kt.), kai Tvarkytojas buvo atvykęs į užsakymo vykdymo vietą nurodytu adresu ir nurodytu laiku, Užsakovui pinigai nėra grąžinami.
  10. 4.10. Užsakymo neįvykdžius dėl Užsakovo kaltės (sutartu laiku neįleidus į atitinkamas patalpas, nurodžius netikslų adresą ar kt.), kai Tvarkytojas buvo atvykęs į užsakymo atlikimo vietą nurodytu adresu nurodytu laiku, Užsakovas sumokėjęs papildomai 50 proc. nuo pradinės užsakymo vertės, per 48 val. gali kreiptis į Tarpininką dėl pakartotinio užsakymo.
  11. 4.11. Jeigu užsakymą dėl kokių nors priežasčių atšaukia Paslaugos Atlikėjas, Tarpininkas pasiūlo Užsakovui pasirinkti kitą portale registruotą Paslaugos Atlikėją, kuris turi galimybę atlikti užsakymą Užsakovo pageidaujamu laiku. Užsakovui atsisakius pasirinkti kitą Paslaugos Atlikėją arba norimu laiku nesant nė vieno laisvo paslaugos atlikėjo, Užsakovo sumokėti pinigai už neįvykdytą užsakymą yra grąžinami per 2 darbo dienas, skaičiuojant nuo tos dienos, kada Užsakovas informavo Tarpininką apie neįvykdytą užsakymą.
  12. 4.12. Tarpininkui neįvykdžius užsakymo ne dėl Užsakovo kaltės - pinigai už neatliktą užsakymą grąžinami Užsakovui ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas.
  13. 4.13. Jeigu paslaugos Atlikėjas neatvyko atlikti užsakymo, Užsakovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 val. nuo užsakymo neatlikimo momento, apie tai turi pranešti Tarpininkui elektroniniu paštu info@nevark.lt.
  14. 4.14. Visais atvejais, kai yra grąžinami Užsakovo pinigai, sumokėti už pateiktą užsakymą, turėtos banko mokesčių išlaidos Užsakovui nėra apmokamos.
  15. 4.15. Portalas Nevark.lt nėra susijęs su registruotais Paslaugos Atlikėjais darbo sutartimis, niekaip neadministruoja Paslaugos Atlikėjo atliekamos paslaugos kokybės ir neatsako už Paslaugos Atlikėjo veiksmus ar neveikimą Užsakovo patalpose. Visi Portale Nevark.lt registruoti Paslaugos Atlikėjai veikia kaip nepriklausomi paslaugos teikėjai ir yra patys atsakingi už savo atliktos paslaugos kokybę bei veiksmus ar neveikimą Užsakovo patalpose.
  16. 4.16. Jei paslaugos Užsakovui buvo suteiktos netinkamai, t.y. valymo paslaugos atliktos nepilnai, nekokybiškai, Užsakovas turi teisę reikalauti iš Paslaugos Atlikėjo per protingą terminą pašalinti trūkumus, t.y. tinkamai atlikti paslaugą. Paslaugos Atlikėjui nepašalinus trūkumų per sutartą laiką, Užsakovas turi teisę iš Paslaugos Atlikėjo reikalauti atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas.
  17. 4.17. Tuo atveju, jei Užsakovo turtas buvo sugadintas, sulaužytas ar sunaikintas dėl Paslaugos Atlikėjo neatsargaus ir netyčinio veikimo ir/ar neveikimo, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 dienas nuo pažeidimo momento, Užsakovas privalo kreiptis į Tarpininką elektroniniu paštu info@nevark.lt dėl draudiminio įvykio įforminimo. Tarpininkas bendradarbiauja su draudimo bendrove t.y. perduoda visą turimą informaciją siekiant nustatyti visas būtinas civilinės atsakomybės kilimo sąlygas, t.y. neteisėtus veiksmus, dėl padarytų neteisėtų veiksmų kylančią žalą, tarp veiksmų ir žalos esantį priežastinį ryšį, bei žalą padariusio asmens kaltę. Nustačius, kad Užsakovas turi teisėtą pagrindą reikalauti nuostolių atlyginimo, Užsakovas, teisės aktų nustatyta tvarka, turi teisę kreiptis į draudimo bendrovę dėl žalos išieškojimo.
  18. 4.18. Užsakovas, teisės aktų numatyta tvarka, turi teisę kreiptis dėl žalos išieškojimo iš Paslaugos Atlikėjo tuo atveju, jei Užsakovo turtas buvo sugadintas, sulaužytas ar sunaikintas dėl Paslaugos Atlikėjo tyčios.
 5. 5. Baigiamosios nuostatos
  1. 5.1. Tarpininkas pareiškia, kad Portalas Nevark.lt yra išimtinai jos intelektinė nuosavybė, todėl bet koks portalo kopijavimas, turinio atskleidimas, perkėlimas ar perdavimas yra draudžiamas. Užsakovas gali naudotis portalu tik savo asmeninėms reikmėms ir užsakymų atlikimui.
  2. 5.2. Susipažindami su šiomis Taisyklėmis Jūs sutinkate, kad visa informacija, kuri tampa prieinama užsiregistravus Nevark.lt portale yra Tarpininko nuosavybė ir sutinkate nenaudoti šios informacijos jokiems kitokiems tikslams, kaip tik savo asmeninės paskyros tvarkymui bei naujų užsakymų atlikimui.
  3. 5.3. Tarpininkas gali laikinai arba iš viso nutraukti Portalo Nevark.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Užsakovui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Tarpininkas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Užsakovui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Užsakovui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Užsakovas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Tarpininkui. Tarpininkui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.
  4. 5.4. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  5. 5.5. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  6. 5.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka
 6. Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos: 2017 m. sausio 30 d.

Jūsų naršyklės versija yra pasenusi!

Atnaujinkite savo naršyklę, kad galėtumėte peržiūrėti šią svetainę tinkamai. Atnaujinti naršyklę

×