Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai | nevark.lt

Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai

 • Bendri klausimai
 • Namų ir butų tvarkymas
 • BIURŲ VALYMAS
 • Užuolaidų valymas
 • DRABUŽIŲ VALYMAS
 • Kitos paslaugos
 • Darbuotojams

Administracija

Žemiau pateikiame kontaktinę platformos administracijos informaciją.

El. paštas

info@nevark.lt

Telefonas

+370 655 59950
Bendri klausimai
Kas yra Nevark.lt.lt?
Nevark.lt – tai paslaugų užsakymo centras internete. Mūsų svetainėje galite pasirinkti ir užsakyti įvairias paslaugas, o jas atliks mūsų atrinkti darbuotojai, kurie yra praėję Nevark.lt atranką.
Kokia yra paslaugų kaina ir kaip atsiskaityti už paslaugas?
Ar mano apmokėjimas apsaugotas?

Jūsų apmokėjimas bus vykdomas per “Paysera” arba pasirinkto banko internetinę sistemą. Šios sistemos yra apsaugotos aukščiausio lygio SSL sertifikatais, tad Jūsų mokėjimas yra visiškai saugus.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 1. 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. 1.1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau tekste – Taisyklės ) nustato asmens duomenų tvarkymo UAB „Paslaugų projektai“ (toliau – Įmonė) principus, duomenų subjekto teises, asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, duomenų valdytojo registravimo asmens duomenų valdytojų valstybės registre bei asmens duomenų teikimo tvarką.
  2. 1.2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugumą.
  3. 1.3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę kaip ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme vartojamos sąvokos.
  4. 1.4. Už tinkamą šių Taisyklių ir asmens duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą atsakingas įmonės direktorius.
  5. 1.5. Asmenys, neteisėtai tvarkę asmens duomenis, sukliudę asmeniui susipažinti su savo duomenimis ar informacija apie tokius duomenis, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. 2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
  1. 2.1. Įmonėje asmens duomenys tvarkomi laikantis reikalavimų, numatytų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose bei šiose Taisyklėse numatytos tvarkos, tiek, kiek ji neprieštarauja minėtam įstatymui ir kitiems teisės aktams.
  2. 2.2. Įmonės įgaliotas darbuotojas, kuris tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jei šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja taip pat ir pasibaigus darbo santykiams.
  3. 2.3. Įmonė užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantys šių principų:
   1. 2.3.1. asmens duomenys yra renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, kurie nustatomi prieš pradedant rinkti asmens duomenis, o vėliau tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;
   2. 2.3.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir nepažeidžiant teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų;
   3. 2.3.3. asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, yra nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba sustabdomas jų tvarkymas;
   4. 2.3.4.asmens duomenys yra tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
   5. 2.3.5. asmens duomenys yra saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
   6. 2.3.6. asmens duomenys tvarkomi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.
  4. 2.4. Tvarkyti asmens duomenis Įmonė turi teisę tik jei jis:
   1. 2.4.1. Duomenų subjektas ketina pasinaudoti įmonės teikiamomis paslaugomis ir užpildo registracijos formą įmonės internetiniame puslapyje arba nesukuriant individualios paskyros užpildo reikalingus duomenis paslaugos suteikimui.
  5. 2.5. Tiesioginės rinkodaros tikslais asmens duomenys gali būti tvarkomi, jeigu duomenų subjektas duoda sutikimą, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis. Įmonė turi sudaryti aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę duomenų subjektui atšaukti savo sutikimą naudoti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
  6. 2.6. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie turi būti sunaikinami, išskyrus tuos, kurie perduodami valstybiniams archyvams.
 3. 3. DUOMENŲ VALDYTOJO PAREIGOS
  1. 3.1. Įmonė privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti šių Taisyklių IV skyriaus 4.1 punkte numatytas teises.
  2. 3.2. Įmonė privalo suteikti duomenų subjektui, kurio asmens duomenis renka tiesiogiai iš jo, šią informaciją (išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas tokią informaciją jau turi):
   1. 3.2.1. duomenis apie savo ir savo atstovo rekvizitus ir buveinę;
   2. 3.2.2. kokiais tikslais tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys;
   3. 3.2.3. kiek laiko yra saugomi asmens duomenys;
   4. 3.2.4. kitą papildomą informaciją (kam ir kokiais tikslais teikiami duomenų subjekto asmens duomenys; kokius savo asmens duomenis duomenų subjektas privalo pateikti ir kokios yra duomenų nepateikimo pasekmės, apie duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis), kiek ji yra reikalinga, kad būtų užtikrintas teisingas asmens duomenų tvarkymas nepažeidžiant duomenų subjekto teisių.
  3. 3.3. Jei Įmonė asmens duomenis gauna ne iš duomenų subjekto, jis privalo apie tai informuoti duomenų subjektą prieš pradedant tvarkyti asmens duomenis. Jei Įmonė ketina teikti duomenis tretiesiems asmenims, jis privalo apie tai informuoti duomenų subjektą ne vėliau kaip iki to momento, kai duomenys teikiami pirmą kartą, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar kiti teisės aktai apibrėžia tokių duomenų rinkimo ir teikimo tvarką bei duomenų gavėjus.
  4. 3.4. Kai Įmonė renka ar ketina rinkti asmens duomenis iš duomenų subjekto ir juos tvarko ar ketina tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, prieš teikdamas duomenų subjekto duomenis, privalo informuoti duomenų subjektą, kam ir kokiais tikslais jo asmens duomenys bus teikiami.
  5. 3.5. Įmonė užtikrina, kad duomenys apie jos suteiktas paslaugas nebūtų saugomi ilgiau negu 10 metų nuo šių paslaugų suteikimo ir įsipareigojimų įvykdymo dienos.
 4. 4. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
  1. 4.1. Duomenų subjektas turi teisę:
   1. 4.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (6 priedas);
   2. 4.1.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
   3. 4.1.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir šių Taisyklių;
   4. 4.1.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys (atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis).
  2. 4.2. Įgyvendindamas šių Taisyklių IV skyriaus 4.1.2 punkte numatytą teisę, duomenų subjektas gali kreiptis į Įmonę ir iš jo gauti informaciją apie šaltinius iš kurių Įmonė yra gavusi asmens duomenis, ir kokie asmens duomenys yra surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams asmens duomenys yra teikiami ar buvo teikti bent kartą per paskutinius vienerius metus. Ši informacija duomenų subjektui suteikiama, kai Įmonės darbuotojai nustato duomenų subjekto tapatybę. Įmonė, gavusi duomenų subjekto paklausimą dėl jo duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Neatlygintinai tokie duomenys duomenų subjektui teikiami 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus. Teikiant duomenis atlygintinai, atlyginimo dydis neturi viršyti Įmonės duomenų teikimo sąnaudų.
  3. 4.3. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo duomenimis, nustato, kad jo duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, jis gali kreiptis į Įmonę, o šis nedelsdama duomenis patikrina ir duomenų subjekto prašymu ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius duomenis ir (arba) sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus jų saugojimą.
  4. 4.4. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo duomenimis, nustato, kad jie yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į Įmonę, šis nedelsdama neatlygintinai patikrina duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų subjekto rašytiniu prašymu sunaikina neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus duomenis ar sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
  5. 4.5. Sustabdžius duomenų tvarkymo veiksmus, atitinkami duomenys saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais duomenimis gali būti atliekami tik:
   1. 4.5.1. turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;
   2. 4.5.2. jei duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo duomenis;
   3. 4.5.3. jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.
  6. 4.6. Įmonė nedelsdama praneša duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
  7. 4.7. Duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą.
  8. 4.8.Jeigu Įmonės darbuotojai abejoja duomenų subjekto pateiktų duomenų teisingumu, jie privalo sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
 5. 5. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMĄ UŽTIKRINANČIOS PRIEMONĖS
  1. 5.1. Įmonė įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  2. 5.2. Įmonėje nustatomos tokios asmens duomenų saugumą užtikrinančios priemonės:
   1. 5.2.1 patalpos yra apsaugotos nuo neteisėto įsibrovimo į jas, asmens duomenys apsaugoti nuo netyčinio sunaikinimo ar praradimo;
   2. 5.2.2 neleidžiama įgaliojimų neturintiems asmenims patekti į patalpas, kuriose tvarkomi arba naudojami asmens duomenys. Jeigu į patalpas gali patekti kiti asmenys, yra užtikrinama, kad šie asmenys neturėtų galimybės susipažinti su saugomais asmens duomenimis ar kita susijusia informacijas bei šią informaciją ar duomenis kopijuoti;
   3. 5.2.3 susipažinti su asmens duomenimis ir juos tvarkyti leidžiama tik ribotam asmenų skaičiui. Įgaliojimų neturintiems asmenims naudotis asmens duomenų tvarkymo sistemomis yra draudžiama.
   4. 5.2.4 tarp organizacijos darbuotojų aiškiai paskirstytos funkcijos dėl duomenų naudojimo;
   5. 5.2.5 užtikrinama, kad duomenų tvarkymo sistemą naudojantys įgalioti asmenys galėtų susipažinti tik su tais duomenimis, su kuriais dirbti jie yra įgalioti, taip pat, kad asmens duomenų nebūtų galima be leidimo skaityti, kopijuoti, keisti ar pašalinti tvarkymo, naudojimo ar įrašymo metu;
   6. 5.2.6 paliekant darbo vietą, kompiuteriai yra išjungiami, informacija su asmens duomenimis laikoma tretiesiems asmenims neprieinamoje vietoje;
   7. 5.2.7 užtikrinama, kad atskleidžiant asmens duomenis elektroniniu būdu ar juos transportuojant ar laikant duomenų laikmenoje, jų nebūtų galima skaityti, kopijuoti, keisti ar pašalinti be leidimo, kad būtų galima patikrinti ir nustatyti, kurioms įstaigoms planuojama atskleisti asmens duomenis naudojant duomenų atskleidimo įrangą;
   8. 5.2.8 jokia informacija susijusi su asmens duomenimis nėra atskleidžiama telefonu kitam asmeniui;
   9. 5.2.9 tvarkant asmens duomenis dirbama tik su sertifikuota technine ir programine įranga;
   10. 5.2.10 įdiegtos antivirusinės programos, periodiškai tikrinančios virusų atsiradimą ir jos periodiškai atnaujinamos;
   11. 5.2.11 vartotojui registruojantis sistemoje nurodomas vartotojo vardas ir slaptažodis;
   12. 5.2.12 visos laikmenos laikomos saugiai užrakintos, kai jos yra nenaudojamos. Kiekviena laikmena (atspausdinta medžiaga, kompaktiniai diskai, atminties laikmenos ir pan.), kuri nėra naudojama, turi būti visiškai ištrinta ir (ar) fiziškai sunaikinta ar perduota į archyvą;
   13. 5.2.13 be Įmonės direktoriaus leidimo negalima diegti jokios programinės įrangos;
   14. 5.2.14 visi duomenų apdorojimo sistemų ir kompiuterių tinklų įrengimo ir pakeitimo darbai atliekami kompetentingų specialistų;
   15. 5.2.15 siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo praradimo ar neteisėto pakeitimo, jie yra kopijuojami. Nustačius duomenų pažeidimus, duomenys atkuriami iš kopijų. Kopijų saugojimui yra taikoma tokia pati tvarka kaip tai numatyta šiose Taisyklėse;
   16. 5.2.16 Įmonėje reguliariai atliekamas rizikos, susisijusios su duomenų tvarkymu vertinimas
  3. 5.3. Jei Įmonė įgalioja duomenų tvarkytoją tvarkyti asmens duomenis, ji privalo parinkti tokį duomenų tvarkytoją, įvertinant ar šis turi pakankamas galimybes ir išteklius garantuoti reikiamas technines ir organizacines duomenų apsaugos priemones ir užtikrinti, kad tokių priemonių būtų laikomasi. Įmonė, įgaliodama duomenų tvarkytoją tvarkyti asmens duomenis, nustato, kad duomenys turi būti tvarkomi tik pagal Įmonės nurodymus. Įmonės ir duomenų tvarkytojo santykiai turi būti reglamentuojami rašytine sutartimi, išskyrus atvejus, kai tokius santykius nustato įstatymai ar kiti teisės aktai.
 6. 6. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
  1. 6.1. Įmonės tvarkomi Asmens duomenys kitiems duomenų gavėjams gali būti teikiami:
   1. 6.1.1. daugkartinio teikimo atveju – pagal Įmonės ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį.
   2. 6.1.2. vienkartinio teikimo atveju – pagal duomenų gavėjo prašymą ir tik teisės aktų nustatytais atvejais. Prašyme turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas.
  2. 6.2. Daugkartinio teikimo atveju Įmonė ir duomenų gavėjas sudaro duomenų teikimo sutartį, kurioje nurodoma asmens duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka.
 7. 7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.
  1. 7.1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos, 2018 m. gegužės 24 d.
Namų ir butų tvarkymas
Kaip tai veikia?

Užpildykite formą
Pasirinkite darbuotoją
Sulaukite užsakymo patvirtinimo
Mėgaukitės atliktais darbais

Ką patartina žinoti užsisakant paslaugas pirmą kartą?

Užsisakant paslaugas pirmą kartą mūsų komanda rekomenduoja Jums darbuotoją pasitikti namuose, parodyti, kur yra palikti valymui reikiami daiktai, ir pabrėžti, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Tokiu būdu raktų perdavimas vyks saugiau ir patikimiau.

Primename, kad klientas privalo turėti dulkių siurblį ir įrankius grindų plovimui.

Naudojantis paslauga pirmą kartą, prieš išleidžiant tvarkytoją rekomenduojame patikrinti tvarkytojos atlikto darbo kokybę ir priimti darbą.

Kas įeina į namų/butų/kotedžų valymo paslaugą?

Virtuvės sutvarkymas. Valomi spintelių horizontalūs bei vertikalūs paviršiai, orkaitės stiklas, plautuvė, stalas ir kėdės, kabantys šviestuvai, buitinė technika, grindjuostės. Išplaunamos grindys, išvaloma šiukšlių dėžė, išnešamos šiukšlės. Į kainą neįeina: spintelių vidaus valymas, šaldytuvo vidaus valymas, orkaitės vidaus valymas. Šias paslaugas turite užsakyti papildomai.


Vonios ir WC patalpų sutvarkymas. Išvaloma praustuvė, vonia, dušo kabina, unitazas, pisuaras. Išblizginami vandens maišytuvai, išplaunamos grindys, išvaloma šiukšlių dėžė, išnešamos šiukšlės. Sienų plytelės valomos lokaliai, tose vietose, kur apsitaško nuo tekančio vandens. Jeigu norite, kad sienų plytelės būtų išvalytos pilnai visame vonios kambaryje, šią paslaugą turite užsakyti papildomai.


Svetainės, miegamųjų ir kitų kambarių valymas. Kruopščiai nuvalomos dulkės, tvarkingai sudėliojami daiktai į jūsų nurodytas vietas, nuvalomi baldų paviršiai ir palangės. Išplaunamos grindys bei nuvalomos grindjuostės. Jei yra laiptai, valomos laiptų pakopos bei turėklai. Lovos paklojamos, patalynė sudedama į tam skirtą vietą. Lovos patalynė nekeičiama, šią paslaugą turite užsakyti papildomai.

Kaip turėčiau nustatyti, kokį valymą turėčiau užsakyti? (standartinį/periodinį, generalinį ar postatybinį)

Standartinį/periodinį valymą reikėtų rinktis kuomet namai yra vidutinio užterštumo, namuose tvarkomasi periodiškai, ne rečiau kaip kas porą svaičių. Prie šio valymo galėsite  rinktis gana didelį spektrą papildomų paslaugų, kurių valymo nereikia nuolatos, kaip pvz orkaitės vidaus valymas ar langų valymas.

Generalinį namų valymą rekomenduojame užsakyti jei namuose tvarkomasi itin retai, arba tai bus namai po nuomininkų ar prieš įleidžiant nuominikus. Generalinio valymo paslauga rekomenduojama ir senolių namų valymui, kuomet valymas užsakomas tik kas kelis mėnesius.  Į tokią valymo paslaugą jau įskaičiuotos visos papildomos paslaugos tokios kaip langų valymas, sieninių plytelių generalinis valymas ar spintų ir spintelių vidaus valymas, tuo atveju jei jos yra tuščios. 

Postatybis valymas rekomenduojamas po naujų namų ar butų įrengimo ar po remonto darbų.

Ar galiu užsakymą atšaukti/keisti datą?

Atšaukti užsakymą galima. Atšaukus užsakymą pinigai gražinami į sąskaitą, iš kurios atliktas apmokėjimas, per dvi darbo dienas. Jei užsakymas atšauktas likus mažiau nei 24 valandom iki numatyto užsakymo laiko, klientui gražinama tik 50 proc jo sumokėtos sumos.

Valymo  datos keitimas galimas taip pat likus ne mažiau nei 24 valandom iki užsakymo laiko. Išskirtiniais atvejais užsakymo data keičiama ir likus mažiau nei 24 valandom iki užsakymo laiko. Tuo atveju jums reiktu susisiektu su vadybininku telefonu.

Ar tvarkytojai yra patikimi, o mano turtas – saugus?

Visi platformoje užsiregistravę tvarkytojai yra baigę specialius kursus, kurių metu jie teoriškai ir praktiškai mokomi naudoti tiek kliento turimą, tiek Nevark.lt įsigytą valymo chemiją. Įvairiausių valiklių ir ploviklių rinkoje daug, tad tvarkytojai moka skaityti priemonių sudėtis, todėl žalos rizika sumažinama iki minimumo. Taip pat visi be išimties tvarkytojai yra patikrinti dėl teistumo ir turi informacijos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos išduotą neteistumo pažymą. Nelaimės atveju, pvz.: sugadinto paviršiaus ar sudaužyto daikto, Jūsų turtas yra apdraustas Ergo paslaugų teikėjo civilinės atsakomybės draudimu.

Ar galiu gauti nuolaidą namų tvarkymo paslaugai?

Vienu  kartu užsisakius du valymus ir daugiau  yra taikoma 10% nuolaida. Metų bėgyje būna taikomos įvairios  proginės nuolaidos, kurių kodus gauną mūsų svetainėje registruoti vartotojai.

Ar į kainą įeina tvarkymosi priemonės?

Buitinę chemiją galite duoti savo arba tvarkytoja gali atsinešti. Tai nurodote jūs patys pildydami užsakymą. Dulkių siurblį, grindų plovimo šepetį, šluosčių ir kempinėlių turite turėti savo. Norintys papildomų paslaugų, pvz.: patalynės keitimo, skalbimo, lyginimo, orkaitės valymo ar židinio išvalymo, taip pat turite pasirūpinti tokiam tvarkymui reikalinga buitine chemija ir darbo įrankiais. Užsakę paslaugą pasitikite valytoją patys, parodykite kur sudėti darbo įrankiai.

Kaip turėčiau elgtis, jei atlikto darbo kokybė netenkintų?

Rekomenduojame po tvarkymosi visada patiems išleisti tvarkytoją. Prieš tai būtinai apžiūrėkite  patalpas ir jei  turite pastabų jas išsakykite ir leiskite tvarkytojai pašalinti nešvarumus.   Jei tvarkytoją iš namų išleidote patys, pretenzijos dėl nekokybiškai atliktų darbų nepriimamos. Jeigu neturėjote galimybės išleisti tvarkytojos ir sutarėt kitokį namų ar buto užrakinimą ir palikimą, pretenzijas dėl netinkamos kokybės galite pareikšti 12 valandų bėgyje, nuo tvarkymosi pabaigos. Pretenzijos priimamos el.paštu info@nevark.lt. Prie pretenzijos būtinai pateikite nekokybiško darbo nuotraukas.

BIURŲ VALYMAS
Kas įeina į biurų valymo paslaugą?

Kruopščiai nuvalomos dulkės nuo baldų, palangių, technikos. Valomi pirštų antspaudai nuo stiklinių ir metalinių paviršių, išnešamos šiukšlės, pakeičiami vienkartiniai maišeliai šiukšlių dėžėse. Valomos WC patalpos. Kabinetuose ir koridoriuose išplaunamos grindys arba išsiurbliuojami kilimai. Valomos laiptinių laiptų pakopos ir turėklai bei virtuvėlė, jei tokie yra.
Svarbu: Dokumentai, esantys ant stalų, yra neliečiami ir netvarkomi!

Kiek tvarkytojos darbo valandų turėčiau užsisakyti savo biuro tvarkymui?

Iki 200 m2 - 2  val

200 - 300 m2 - 2 val-2.5 val.
300 - 400 m2 - 3 val

400 - 500 m2 - 4 val
500 - 600 m2 - 5 val
 > 600 m2 - siųskite užklausą

Ar į kainą įeina tvarkymosi priemonės?

Buitinę chemiją galite duoti savo arba tvarkytoja gali atsinešti. Tai nurodote jūs patys pildydami užsakymą. Dulkių siurblį, grindų plovimo šepetį, šluosčių ir kempinėlių, šiukšlių maišų turite turėti savo.  Norintys papildomų paslaugų, pvz.: langų ar pertvarų valymo, indų plovimo ir t.t. taip pat turite pasirūpinti tokiam tvarkymui reikalinga buitine chemija ir darbo įrankiais. Užsakę paslaugą pasitikite valytoją patys, parodykite biuro patalpas ir kur sudėti darbo įrankiai.

Užuolaidų valymas
Kodėl verta užsisakyti šią paslaugą?

Kokybiškai išsiskalbti savo namų užuolaidas, ypač jeigu jų daug, nėra lengva. Pirmiausia tai dėl nukabinimo ir pakabinimo rūpesčio. Nepratusiems to daryti, greitai paskausta rankas, ima svaigti galva. Mes tą padaryti galime greitai ir be didelio vargo. Tinkamai išskalbti užuolaidas taip pat reikia mokėti. Dažniausiai tai jautrūs audiniai, reikalaujantys labai atsargios priežiūros. Mes turime galimybė užuolaidas mirkyti, skalbti pramoninėmis mašinomis dideliais būgnais, leisti audiniams patiems nuvarvėti. Tokiu būdų gauname geriausią kokybę. Buitinėse skalbyklėse išskalbtos didelės užuolaidos gali "sulūžti" ir visuomet atrodyti kaip nelygintos. Tam išvengti reikia didelių skalbyklių su plačiais būgnais.

Ar skalbiate visus užuolaidų audinius?

Sintetinius audinius reikia skalbti. Didžioji dalis šiuolaikinių dieninių audinių yra sintetiniais ir skalbiami, Taip gaunamas geriausias švaros rezultatas.
Natūralaus pluošto turintiems arba veliūriniams/aksominiams audiniams valyti reikia sauso cheminio valymo. Tai saugesnis būdas.

Užuolaidas pakabinate ne tik švarias, bet ir išlygintas?

Užuolaidos pakabinamos išlygintos. Po pakabinimo dar pataisomos garinio lygintuvo pagalba.

Kas suteikia garantiją, kad audinys išliks sveikas?

Atvykę pas klientus į namus, pirmiausiai apžiūrime audinius ir papasakojame apie galimas grėsmes. Dažniausiai grėsmės atsiranda dėl senų, saulėje kabančių audinių. Taip pat įvairių papuošimų: kristalų, kutukų, bumbuliukų. Šiek tiek rizinkingiau valyti natūralaus pluošto audinius: vilną, medvilnę. šilką, liną. Su sintetiniais audiniais problemų dažniausiai nebūna. 

DRABUŽIŲ VALYMAS
Kitos paslaugos
Kaip pasinaudoti įvairiomis kitomis paslaugomis?

Jums reikia pasirinkti Jus dominančią paslaugą,kuo detaliau ir aiškiau aprašyti darbus, kuriuos reikėtų atlikti, jei yra galimybė pridėti nuotraukas ir pateikti užklausą. Tuomet laukti, kol meistrai susisieks aptarti kainų/datos ir laiko, kada galėtų atvykti atlikti darbo.

Kiek kainuoja atliekami darbai ir kaip atsiskaityti už paslaugą
Kainą nustato pats meistras įvertinęs darbus. Atsiskaitysite tiesiogiai su meistru po darbų atlikimo grynais arba bankiniu pavedimu

Darbuotojams
Kaip tapti darbuotoju?

Jeigu norite tapti Darbuotoju šioje platformoje – užpildykite šią formą, susisiekite su mumis telefonu +370 609 90551 arba el. pašto adresu tvarkymas@nevark.lt ir susitarsime su Jumis dėl susitikimo! Daugiau informacijos http://nevark.lt/darbuotojo-registracija/

Jūsų naršyklės versija yra pasenusi!

Atnaujinkite savo naršyklę, kad galėtumėte peržiūrėti šią svetainę tinkamai. Atnaujinti naršyklę

×